bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Simeon Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Simeon Hotel - Халкидики / Ситония, Метаморфоси

Празници - Намаления и промоции

308лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
191лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
719лв
3-10 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро

Хотел Симеон е заобиколен от градини. На разположение на гостите е плувен басейн и снек-бар. Всички стаи са напълно реновирани и оборудвани с климатик, хладилник, сателитна телевизия, сешоар. Можете да се насладите на гледката от балкона на сините води на Егейско море, басейна или селището.

Местоположение на Simeon Hotel, Халкидики

Хотел Simeon се намира само на няколко крачки от морето в живописен квартал на Метаморфоси. Хотелът е на 80 км от международното летище на Солун. Никити е на 7 км, а N. Marmaras - на 25 километра.


Удобства в Simeon Hotel

Ресторанти, супермаркети, аптеки и магазини за сувенири ще намерите само на няколко минути пеша от хотела. Безплатен Wi-Fi е на разположение в целия хотел.

Хранене, ресторанти и барове в Simeon Hotel

В ресторанта се сервират средиземноморски ястия. Снек-барът предлага освежаващи напитки, пресни сокове и леки закуски през целия ден.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

319лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
694лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
222лв
155лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
446лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
383лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
719лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
518лв
362лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
606лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
255лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
638лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
364лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
574лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1213лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
728лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
485лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
370лв
259лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
510лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
513лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
191лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
616лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
821лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1091лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
296лв
207лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
591лв
414лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-30%
411лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
308лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
444лв
311лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-30%
222лв
155лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-30%
1027лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
739лв
518лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-30%
665лв
466лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
924лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3308лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3780лв
23-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3308лв
2989лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
370лв
259лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
518лв
362лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
916лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
849лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2445лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
354лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1357лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
222лв
177лв
6-9 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
591лв
473лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
1336лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
849лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1870лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
690лв
552лв
11-18 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
2352лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
719лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1746лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2525лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2824лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
793лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1106лв
23-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
719лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
354лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1439лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1562лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
935лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2824лв
20-25 Юли
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
935лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3904лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2014лв
27.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
169лв
16-18 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1613лв
25.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
296лв
237лв
18-21 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
690лв
572лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-17%
253лв
23-26 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1396лв
2-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
728лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2824лв
18-23 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1336лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1952лв
15-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
569лв
29.08-03.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
444лв
311лв
5-11 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
345лв
276лв
9-13 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
258лв
195лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-24%
690лв
552лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
944лв
19-30 Юни
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
591лв
473лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
1307лв
19-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
426лв
22-27 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
522лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
509лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
707лв
26-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
652лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
812лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
606лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1262лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3389лв
23-29 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
606лв
31.07-05.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2525лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2404лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1870лв
23-30 Авг
1 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1633лв
2-5 Сеп
3 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2444лв
19-25 Сеп
3 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
821лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
509лв
357лв
20-27 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-30%
1078лв
755лв
22-25 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
518лв
362лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-30%
616лв
493лв
4-12 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
1307лв
1046лв
11-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
5032лв
4026лв
15-25 Юни
3 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
1761лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
706лв
23-30 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1053лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1438лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1232лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1583лв
3-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
653лв
7-13 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1036лв
8-17 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1603лв
11-17 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
364лв
11-14 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1562лв
14-18 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1870лв
16-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
935лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1262лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2342лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1603лв
23-29 Юли
1 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1082лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1803лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2824лв
14-19 Авг
3 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
728лв
21-27 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3389лв
22-28 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1262лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2824лв
24-29 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1829лв
1784лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-2%
1138лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
606лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
653лв
571лв
30.08-05.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-13%
2721лв
2177лв
4-9 Сеп
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
1146лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
1582лв
19-25 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1181лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
591лв
414лв
25.05-02.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
518лв
362лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
222лв
155лв
30.05-02.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
518лв
362лв
30.05-06.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-30%
518лв
362лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-30%
1368лв
979лв
4-12 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-28%
468лв
375лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
591лв
444лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-25%
246лв
197лв
9-12 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
818лв
654лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
173лв
138лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-20%
468лв
367лв
10-15 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-22%
1592лв
1274лв
11-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-20%
296лв
237лв
13-16 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
394лв
315лв
14-18 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
253лв
16-19 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2547лв
2038лв
17-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
4026лв
3321лв
18-26 Юни
4 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-18%
882лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4108лв
3605лв
20-28 Юни
4 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-12%
591лв
493лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-17%
955лв
21-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2291лв
2036лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-11%
602лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
257лв
24-27 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4859лв
25.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1122лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
530лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
442лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2794лв
26.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
678лв
27-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2157лв
27.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
610лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1232лв
28.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
904лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
707лв
30.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2445лв
3-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1583лв
4-11 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4397лв
4-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2095лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2445лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2877лв
5-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
678лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2363лв
11-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1695лв
11-17 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2097лв
11-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1213лв
12-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1803лв
14-19 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
606лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2525лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1803лв
15-20 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1262лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1603лв
18-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4294лв
18-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
629лв
18-24 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1603лв
19-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2672лв
20-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2733лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1803лв
24-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1603лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
524лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
849лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3389лв
26.07-01.08
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1262лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1603лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
606лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1870лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
849лв
2-9 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2137лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2672лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1698лв
7-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2342лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
606лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
849лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1952лв
22-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1175лв
24.08-03.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3389лв
25-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2055лв
26.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
902лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
812лв
771лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
2466лв
27.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
588лв
28.08-02.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1028лв
982лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-4%
1254лв
1163лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-7%
774лв
29.08-05.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2219лв
29.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
737лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
446лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
148лв
118лв
23-25 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-20%
319лв
3-8 Окт
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1366лв
956лв
14-21 Май
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-30%
493лв
345лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-30%
205лв
144лв
19-22 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-30%
637лв
446лв
20-24 Май
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-30%
709лв
567лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-20%
518лв
362лв
21-28 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-30%
370лв
259лв
23-28 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-30%
591лв
414лв
23-31 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-30%
518лв
362лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
591лв
414лв
30.05-07.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-30%
518лв
362лв
31.05-07.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-30%
1181лв
945лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-20%
821лв
575лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-30%
998лв
798лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-20%
887лв
710лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-20%
333лв
233лв
2-5 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-30%
518лв
362лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-30%
591лв
414лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-30%
296лв
207лв
4-8 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
567лв
453лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
370лв
259лв
6-11 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-30%
885лв
663лв
7-14 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-25%
2783лв
2203лв
10-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-21%
2547лв
2038лв
11-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
1592лв
1274лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-20%
690лв
572лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-17%
394лв
315лв
13-17 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-20%
590лв
14-21 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
296лв
237лв
14-17 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-20%
2013лв
1711лв
15-19 Юни
4 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-15%
2229лв
1783лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
421лв
16-21 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1743лв
1438лв
18-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-18%
1525лв
1220лв
18-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
169лв
18-20 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
337лв
18-22 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2229лв
1783лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-20%
2229лв
19-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1274лв
20-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2260лв
1941лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-14%
1533лв
1315лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-14%
1307лв
20-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1035лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
337лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
493лв
394лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-20%
1002лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1089лв
21-26 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1098лв
22-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
654лв
22-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1550лв
1419лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
611лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
699лв
24.06-02.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
3430лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2413лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1801лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1716лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1574лв
25.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
703лв
25.06-03.07
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1747лв
26.06-01.07
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1583лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2445лв
26.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2445лв
27.06-04.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
904лв
27.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
226лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1357лв
27.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1746лв
28.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
458лв
28.06-01.07
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
763лв
30.06-05.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
678лв
30.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1130лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1068лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1373лв
2-11 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
513лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2095лв
2-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1357лв
3-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
616лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
308лв
3-6 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1027лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2095лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2445лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
719лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3831лв
5-12 Юли
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2486лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1720лв
8-18 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1521лв
9-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1788лв
9-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1911лв
10-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2342лв
11-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1870лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
485лв
11-15 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
606лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
390лв
13-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
970лв
13-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1336лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
721лв
15-19 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3123лв
16-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2733лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1603лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
935лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2259лв
18-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1048лв
18-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1336лв
19-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1562лв
20-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3123лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2259лв
20-24 Юли
2 възрастни, 3 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1603лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1171лв
22-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3954лв
23-30 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2137лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1870лв
23-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1262лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1952лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3904лв
24.07-03.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1698лв
24.07-07.08
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2342лв
24-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
524лв
24-29 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
734лв
24-31 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
728лв
24-30 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
728лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1262лв
25.07-01.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2733лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1213лв
28.07-07.08
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1336лв
30.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
728лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3638лв
1-31 Авг
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1952лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
970лв
1-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1334лв
2-13 Авг
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
839лв
2-10 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
970лв
3-11 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1870лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3206лв
7-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2404лв
8-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1603лв
8-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2885лв
9-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3904лв
13-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4218лв
13.08-20.09
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
606лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1171лв
21-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1213лв
21-26 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1698лв
21-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2342лв
22-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
606лв
22-27 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
629лв
22-28 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2824лв
22-27 Авг
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1213лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1603лв
22-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2733лв
23-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1695лв
23-29 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2824лв
25-30 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
8832лв
25.08-30.09
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
914лв
853лв
27.08-04.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-7%
105лв
27-28 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1138лв
29.08-03.09
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
364лв
29.08-01.09
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
672лв
610лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
859лв
735лв
30.08-07.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-14%
840лв
31.08-08.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2486лв
2067лв
31.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-17%
719лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1438лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1848лв
1-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2445лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2096лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
349лв
279лв
1-2 Сеп
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
2096лв
1677лв
2-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-20%
719лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
616лв
4-10 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
513лв
411лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-20%
610лв
5-9 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
612лв
6-12 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
606лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1802лв
1442лв
9-16 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-20%
843лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1592лв
12-17 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
590лв
14-21 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
528лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
380лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1150лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1849лв
24.09-02.10
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
776лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
1181лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
446лв
26.09-03.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
1521лв
1217лв
14-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-20%
719лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
616лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2835лв
18-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5084лв
22-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1167лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1021лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

cache load