bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Simeon Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Simeon Hotel - Халкидики / Ситония, Метаморфоси

Хотел Симеон е заобиколен от градини. На разположение на гостите е плувен басейн и снек-бар. Всички стаи са напълно реновирани и оборудвани с климатик, хладилник, сателитна телевизия, сешоар. Можете да се насладите на гледката от балкона на сините води на Егейско море, басейна или селището.

Местоположение на Simeon Hotel, Халкидики

Хотел Simeon се намира само на няколко крачки от морето в живописен квартал на Метаморфоси. Хотелът е на 80 км от международното летище на Солун. Никити е на 7 км, а N. Marmaras - на 25 километра.


Удобства в Simeon Hotel

Ресторанти, супермаркети, аптеки и магазини за сувенири ще намерите само на няколко минути пеша от хотела. Безплатен Wi-Fi е на разположение в целия хотел.

Хранене, ресторанти и барове в Simeon Hotel

В ресторанта се сервират средиземноморски ястия. Снек-барът предлага освежаващи напитки, пресни сокове и леки закуски през целия ден.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

444лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
666лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
666лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
296лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
592лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1209лв
1088лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
847лв
762лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
967лв
871лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
423лв
381лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
222лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2185лв
1966лв
23-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
363лв
326лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
3661лв
3295лв
8-15 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
370лв
29.05-03.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3024лв
2722лв
15-22 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
3300лв
2970лв
13-18 Юли
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
518лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
1342лв
1208лв
30.06-06.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1880лв
1692лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
1814лв
1633лв
30.08-14.09
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
478лв
467лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-2%
2006лв
1805лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
3446лв
3101лв
4-11 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2953лв
2658лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1031лв
830лв
30.09-12.10
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-20%
3024лв
2722лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1251лв
1126лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1650лв
1485лв
13-18 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
3761лв
3385лв
26.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
1269лв
1142лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
947лв
853лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
2160лв
1944лв
16-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
538лв
484лв
17-22 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
780лв
702лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1988лв
1789лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2461лв
2215лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
907лв
816лв
7-14 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3822лв
3440лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
835лв
710лв
22-28 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-15%
793лв
714лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3205лв
2884лв
22-29 Юни
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
725лв
653лв
29.06-05.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3607лв
3246лв
7-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
847лв
762лв
18-24 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2031лв
1828лв
24.08-01.09
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
444лв
18-24 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
370лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
370лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
370лв
3-8 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2252лв
2079лв
4-27 Юни
на човек

23 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
3024лв
2722лв
15-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
753лв
678лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2592лв
2333лв
16-22 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
699лв
629лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2230лв
2007лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
4802лв
4322лв
24.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
4464лв
4017лв
29.06-06.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2651лв
2385лв
29.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
2453лв
2208лв
7-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
847лв
762лв
16-22 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3554лв
3198лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
847лв
762лв
25-31 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1777лв
1599лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2730лв
2457лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
5077лв
4569лв
3-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3276лв
2949лв
4-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
847лв
762лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1777лв
1599лв
17-24 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
706лв
635лв
25-30 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
148лв
28-30 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
444лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
404лв
393лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-3%
538лв
484лв
15-20 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
2592лв
2333лв
15-21 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
645лв
581лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
538лв
484лв
20-25 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
2472лв
2224лв
22-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
3009лв
2708лв
22-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3205лв
2884лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1846лв
1661лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1854лв
1668лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
820лв
738лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
3385лв
3047лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2319лв
2087лв
29.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2684лв
2415лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
3446лв
3101лв
29.06-06.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1565лв
1409лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
5101лв
4591лв
29.06-07.07
3 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
846лв
762лв
29.06-06.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
2953лв
2658лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
2319лв
2087лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
331лв
298лв
1-2 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1565лв
1409лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2953лв
2658лв
4-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
3553лв
3198лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
3958лв
3562лв
7-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
927лв
835лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
786лв
708лв
8-14 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1269лв
1142лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
4368лв
3931лв
19-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
5460лв
4914лв
20-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
3822лв
3440лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
2730лв
2457лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1270лв
1143лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
3008лв
2708лв
23-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
13201лв
11881лв
27.07-16.08
3 възрастни, 1 дете

20 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
847лв
762лв
4-10 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
546лв
491лв
8-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
4368лв
3931лв
12-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1880лв
1692лв
12-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1880лв
1692лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
21-28 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
3276лв
2949лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1777лв
1599лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3872лв
3558лв
26.08-01.10
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
1269лв
1142лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
927лв
835лв
28.08-04.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
725лв
653лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
846лв
762лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
5354лв
4819лв
1-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
4464лв
4017лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
605лв
544лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1478лв
1256лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-15%
518лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
444лв
20-26 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
222лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
148лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
444лв
25-31 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
518лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
444лв
29.05-04.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
518лв
29.05-05.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3805лв
3498лв
01.06-08.07
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
2618лв
2225лв
2-8 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
296лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
518лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
444лв
3-9 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
370лв
4-9 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
370лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
222лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1478лв
1299лв
8-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-12%
998лв
877лв
8-14 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-12%
3244лв
2876лв
9-15 Юни
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-11%
2058лв
1809лв
9-13 Юни
4 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
2651лв
2343лв
9-14 Юни
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-12%
1066лв
949лв
10-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-11%
1719лв
1547лв
16-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
753лв
678лв
16-23 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1146лв
1032лв
16-20 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
1433лв
1290лв
16-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
430лв
387лв
17-21 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
4440лв
3996лв
18-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
538лв
484лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
645лв
581лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2051лв
1846лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3144лв
2830лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1892лв
1703лв
22.06-01.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
3697лв
3327лв
22-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2140лв
1926лв
22-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2833лв
2550лв
24-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1848лв
1664лв
24-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
591лв
532лв
25-30 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
712лв
641лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
2401лв
2161лв
25-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1075лв
967лв
25.06-04.07
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
1988лв
1789лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2651лв
2385лв
27.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
846лв
762лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2651лв
2385лв
28.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1969лв
1772лв
29.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1789лв
1610лв
29.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2461лв
2215лв
29.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1657лв
1491лв
30.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
492лв
443лв
30.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
492лв
443лв
1-2 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1969лв
1772лв
1-5 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1657лв
1491лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3578лв
3220лв
1-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
3689лв
3320лв
1-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
3446лв
3101лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
846лв
762лв
2-9 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
3446лв
3101лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
846лв
762лв
4-11 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1028лв
925лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3252лв
2927лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
2033лв
1829лв
6-12 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2077лв
1870лв
7-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
3061лв
2755лв
7-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
1048лв
943лв
7-15 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1746лв
1571лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
645лв
580лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2569лв
2312лв
8-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
2498лв
2248лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2623лв
2360лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
947лв
853лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
3222лв
2900лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
1109лв
998лв
10-18 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2730лв
2457лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2538лв
2285лв
14-24 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
2256лв
2031лв
14-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
5265лв
4738лв
15-29 Юли
1 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-10%
1650лв
1485лв
15-20 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
2256лв
2031лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
3276лв
2949лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
1880лв
1692лв
15-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
3008лв
2708лв
15-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3822лв
3440лв
15-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
2310лв
2079лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
19-26 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1523лв
1371лв
21-27 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
2256лв
2031лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
4914лв
4423лв
21-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
3385лв
3046лв
21-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2031лв
1828лв
22-30 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
1777лв
1599лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1650лв
1485лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1980лв
1782лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
3960лв
3564лв
22-28 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2970лв
2673лв
22-31 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2632лв
2369лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
2256лв
2031лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
2632лв
2369лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
2632лв
2369лв
28.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1880лв
1692лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
565лв
508лв
29.07-02.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
706лв
635лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
5460лв
4914лв
29.07-08.08
3 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
1880лв
1692лв
1-6 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
2256лв
2031лв
2-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
3822лв
3440лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
847лв
762лв
6-12 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
376лв
338лв
12-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
565лв
508лв
13-17 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
3822лв
3440лв
17-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
3822лв
3440лв
18-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
1777лв
1599лв
18-25 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
2285лв
2056лв
19-28 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
988лв
889лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2256лв
2031лв
23-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
2632лв
2369лв
24-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2310лв
2079лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-10%
1880лв
1692лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
3768лв
3392лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
5245лв
4721лв
26.08-05.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
2256лв
2031лв
26.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
5737лв
5164лв
26.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
4598лв
4138лв
26.08-02.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1129лв
1016лв
30.08-08.09
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1229лв
1106лв
31.08-10.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
4484лв
4036лв
31.08-09.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1988лв
1789лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
846лв
762лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
363лв
326лв
2-5 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
1565лв
1409лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
363лв
326лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-10%
242лв
218лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
3325лв
2993лв
6-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-10%
2773лв
2495лв
8-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
2341лв
2107лв
8-13 Сеп
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
2442лв
2198лв
9-15 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
645лв
581лв
13-19 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
774лв
696лв
13-17 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
793лв
729лв
15-23 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
538лв
484лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
430лв
387лв
16-20 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
256лв
245лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-4%
518лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
148лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
974лв
828лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-15%
1527лв
1298лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-15%
2181лв
1854лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2618лв
2225лв
1-7 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-15%
1091лв
927лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
2181лв
1854лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
1309лв
1113лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-15%
3401лв
3039лв
10-16 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-11%
4150лв
3735лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
2965лв
2668лв
18-23 Юни
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
4150лв
3735лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
4195лв
3776лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3088лв
2779лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
3188лв
2870лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
2607лв
2346лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
1868лв
1681лв
24-30 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
1715лв
1543лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
3781лв
3403лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-10%
2539лв
2285лв
26.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3826лв
3443лв
27.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-10%
5236лв
4712лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
4072лв
3665лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-10%
3490лв
3141лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
4464лв
4017лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2909лв
2618лв
30.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-10%
1632лв
1469лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
3826лв
3443лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1913лв
1722лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
1594лв
1435лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
1275лв
1148лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
2232лв
2009лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-10%
1270лв
1143лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
2584лв
2326лв
6-14 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
2338лв
2104лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
4620лв
4158лв
13-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
3960лв
3564лв
15-21 Юли
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-10%
4620лв
4158лв
15-22 Юли
4 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-10%
2506лв
2255лв
24-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-10%
1980лв
1782лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
3300лв
2970лв
28.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-10%
4950лв
4455лв
15-30 Авг
на човек

15 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-10%
3300лв
2970лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-10%
2970лв
2673лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-10%
2640лв
2376лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-10%
1458лв
1312лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-10%
1650лв
1485лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-10%
1320лв
1188лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-10%
2524лв
2145лв
21-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-15%
2181лв
1854лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%
914лв
777лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-15%
800лв
680лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-15%
571лв
486лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-15%
2181лв
1854лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-15%
457лв
388лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-15%
343лв
291лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-15%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: сейф в стаите, интернет в хотела, интернет в стаите, паркинг, бебешко легло, детско столче, детска площадка, детски басеин, слънчева тераса, шезлонги free by the pool, on payment 5Ђ set 2 subbed, 1 umbrella- per day on the beach, чадъри free by the pool, on payment 5Ђ set 2 subbed, 1 umbrella- per day on the beach, джакузи, тенис на маса.
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!